Dataskyddsbeskrivning

Uppgifterna på blanketterna i webbtjänsten pauhu.com sparas för att göra det möjligt att kontakta avsändaren och svara på meddelanden. Om webbtjänsten pauhu.coms besökare så önskar kan hen prenumerera på bloggen och nyhetsbrevet Tonfall, varvid en uppgift om att hen givit sitt samtycke till marknadsföring läggs till i webbtjänsten pauhu.coms register.

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning i enlighet med artikel 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 Updaterad 13.7.2022

1. Registrets namn

Webbtjänsten pauhu.coms register

2. Personuppgiftsansvarig

Pauhu Ab, FO-nummer 0768171-8, postadress Tempelgatan 1 A 11, 00100 Helsingfors, telefon 040 866 86 69, e-post info@pauhu.com

3. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Teknik- och innehållsdesigner Harriet Eriksson Pauhu Ab, FO-nummer 0768171-8, postadress Tempelgatan 1 A 11, 00100 Helsingfors, Finland, telefon 040 866 86 69, e-post harriet@pauhu.com

4. Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet

Verkställande direktör Linda Ahlblad Pauhu Ab, FO-nummer 0768171-8, postadress Tempelgatan 1 A 11, 00100 Helsingfors, Finland, telefon 040 866 86 69, e-post linda@pauhu.com

5. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund

Ändamålet med blanketterna är att ge användaren en möjlighet att ta kontakt eller ge respons om ärenden gällande webbtjänsten pauhu.com. Avsändarens kontaktuppgifter begärs på blanketter för behandling av blanketten. Behandlingen av personuppgifter bygger på berättigat intresse. Personuppgifter behandlas inom de gränser som personuppgiftslagen tillåter och förutsätter. Artikel 6 punkt e EU:s allmänna dataskyddsförordning

6. Registrets datainnehåll

De kontaktuppgifter (namn, e-postadress, företagets namn, FO-nummer, telefonnummer) som avsändaren angett på blanketten sparas.

7. Regelmässiga uppgiftskällor

Som regel fås informationen direkt av blanketternas avsändare.

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter utlämnas inte regelmässigt utanför organisationen. Enskilda meddelanden lämnas endast till de av Pauhu Ab:s arbetstagare vars expertis behövs för att svara på förfrågningarna eller responsen eller som dessa adresserats till. Uppgifter lämnas till utomstående endast på grund av lagstadgad anmälningsskyldighet.

9. Översändande av uppgifter utanför EU eller EFTA

Personuppgifter översänds inte utanför EU eller EFTA.

10. Uppgifternas förvaringstid

Personuppgifter som angetts på blanketterna förvaras i fem år.

11. Principer för skydd av registret

  • Manuellt material: Blanketter i elektroniskt format skrivs ut endast om det är nödvändigt. Pappersutskrifter förstörs omedelbart efter behandlingen. Manuellt material behandlas i låsta lokaler med begränsat tillträde.
  • Elektroniskt material: Rätten att läsa, sända och radera blanketter som kommit per e-post är begränsad endast till de arbetstagare som ansvarar för webbtjänsten pauhu.com. Den personuppgiftsansvariges datanät och datautrustning där registret förvaras har skyddats med hjälp av normalt använda tekniska skyddsmetoder. Rätten att använda registret kräver personligt användarnamn och lösenord som endast beviljas till de arbetstagare som ansvarar för webbtjänsten pauhu.com.

12. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv i registret, kräva rättelse av felaktiga uppgifter och även i övrigt åberopa sina rättigheter enligt lagen. Behandlingen av personuppgifterna grundar sig på den registrerades samtycke och den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke och begära att uppgifterna i fråga raderas. En person som vill granska, korrigera eller radera sina uppgifter ska lämna en skriftlig begäran om detta till den personuppgiftsansvarige i form av en egenhändigt undertecknad eller på motsvarande sätt verifierad handling. Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten Dataombudsmannens byrå, om den registrerade anser att hans eller hennes personuppgifter inte behandlats i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning.  

 

 

Skanna koden