Tietosuojaseloste

Pauhu.com-verkkopalvelun lomakkeilla annetut tiedot tallennetaan yhteydenottojen mahdollistamiseksi ja viesteihin vastaamiseksi. Halutessaan pauhu.com-verkkopalvelun kävijä voi tilata Äänensävy-blogin ja -uutiskirjeen, jolloin pauhu.com-verkkopalvelun rekisteriin asetetaan tieto hänen antamasta markkinointiluvasta.

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste Päivitetty 13.7.2022

1. Rekisteri

Pauhu.com-verkkopalvelun rekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Pauhu Oy, Y-tunnus 0768171-8, postiosoite Temppelikatu 1 A 11, 00100 Helsinki, puhelin 040 866 86 69, sähköposti info@pauhu.com

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Teknologia- ja sisältösuunnittelija Harriet Eriksson Pauhu Oy, Y-tunnus 0768171-8, postiosoite Temppelikatu 1 A 11, 00100 Helsinki, puhelin 040 866 86 69, sähköposti harriet@pauhu.com

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Linda Ahlblad Pauhu Oy, Y-tunnus 0768171-8, postiosoite Temppelikatu 1 A 11, 00100 Helsinki, puhelin 040 866 86 69, sähköposti linda@pauhu.com

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Lomakkeiden tarkoitus on tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä ja antaa palautetta pauhu.com-verkkopalveluun liittyvistä asioista. Lomakkeilla kysytään lähettäjän yhteystiedot lomakkeen käsittelyä varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta e

6. Rekisterin tietosisältö

Lomakkeelta tallennetaan ne yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, yritys, y-tunnus, puhelinnumero), jotka lomakkeen lähettäjä on ilmoittanut.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti lomakkeiden tai palautteiden lähettäjiltä itseltään.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti organisaation ulkopuolelle. Yksittäinen viesti luovutetaan vain niille Pauhu Oy:n työntekijöille, joiden asiantuntemusta kyselyyn tai palautteeseen vastaamiseen tarvitaan tai joille tämä on osoitettu. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

9. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

10. Tietojen säilytysaika

Lomakkeilla tehdyissä yhteydenotoissa ilmoitettujen henkilötietojen säilytysaika on viisi vuotta.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa oleva lomake tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Manuaalista aineistoa käsitellään lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy.
  • Sähköinen aineisto: Saapuneiden lomakkeiden luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain pauhu.com-verkkopalvelusta vastaaville työntekijöille. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan pauhu.com-verkkopalvelusta vastaaville työntekijöille.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista. Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.  

 

 

Scan the code