Allmänna avtalsvillkor för översättningsarbete

Copyright © Finlands översättar- och tolkförbund

1. Allmänt

Dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas då en översättare utför en översättning för en uppdragsgivare. Översättning betyder överföring av innehållet i en text från källspråket till målspråket enligt god översättarsed, sådan denna är definierad av Finlands översättar- och tolkförbund. Med översättaren avses i detta dokument en medlem av Finlands översättar- och tolkförbund och med uppdragsgivaren den som betalar för arbetet eller en kontaktperson som är befullmäktigad av denna. Dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas bara om parterna uttryckligen inkluderar dem i sitt avtal. Om avtalsdokumenten innehåller inbördes motstridiga bestämmelser äger det avtal som parterna har ingått separat företräde framför de allmänna avtalsvillkoren för översättningsarbete.

2. Uppdragsgivarens ansvar

2.1 Hur materialet ska överlämnas

Uppdragsgivaren överlämnar till översättaren, enligt en avtalad tidtabell, alla dokument som behövs för det beställda arbetet och vid behov också hjälpmaterial såsom tidigare översättningar, termlistor, publikationer, bilder och annan basinformation som han har tillgång till. Uppdragsgivaren ska vid behov presentera föremålet för källtexten för översättaren, exempelvis en särskild metod eller konstruktionen och funktionen hos en teknisk anordning. Uppdragsgivaren svarar för de grundläggande uppgifter, instruktioner och anvisningar som han har givit översättaren i anslutning till uppdraget och för den färdiga översättningens lämplighet för det avsedda användningsändamålet.

2.2 Ändringar

Om uppdragsgivaren under pågående översättning vill ändra den text som är under översättning ska de önskade ändringarna utan dröjsmål skriftligen meddelas översättaren. Översättaren ska å sin sida meddela uppdragsgivaren vilka konsekvenser de önskade ändringarna har för översättningen i fråga om leveranstid och fakturering. För de kostnader som ändringarna medför svarar uppdragsgivaren.

3. Översättarens ansvar

3.1 Hur arbetet ska utföras

Översättaren ska fullfölja sitt uppdrag med den yrkeskunnighet som det förutsätter och enligt god översättarsed. Om hinder inte uttryckligen föreligger har översättaren rätt att anlita experter inom olika områden för sitt översättningsuppdrag. För kostnader för experthjälp svarar uppdragsgivaren om saken har avtalats med honom på förhand. I annat fall ingår kostnaderna i översättningsarvodet och översättaren svarar för att de experter som han eller hon har anlitat får sin ersättning.

3.2 Ansvar för fel och ändringar

Översättaren svarar för att arbetet är utfört enligt avtalet. Översättaren svarar för översättningen också för de anlitade experternas del om uppdragsgivaren och översättaren inte har avtalat annorlunda. Om källtexten är otydlig eller brisfällig och uppdragsgivaren eller den kontaktperson som han har anvisat inte på begäran tillhandahåller behövlig klarläggning ska det aktuella stället i översättningen förses med anteckning om oklarhet i källtexten. Översättaren svarar inte för korrigeringar och ändringar som uppdragsgivaren eller någon annan gör i översättningen efter att översättaren har överlämnat den till uppdragsgivaren. Om fel eller brister konstateras i översättningen är det översättarens rätt och skyldighet att inom rimlig tid och på egen bekostnad korrigera dem. Vidare är översättaren skyldig att enligt punkt 3.3 nedan ersätta en skada som han eller hon har vållat.

3.3 Skadeersättningsbelopp

Översättaren svarar för direkta skador han eller hon förorsakat uppdragsgivaren. Den ersättning som eventuellt ska betalas är dock högst lika stor som översättarens totala arvode. Översättaren svarar inte för indirekta skador som översättningen eventuellt ger upphov till. Dessa begränsningar gäller inte fall där en skada har uppkommit genom uppsåtlig handling eller grovt vållande från översättarens sida.

3.4 Ansvarstiden

Uppdragsgivaren bör utan dröjsmål granska den översättning översättaren har levererat. Om uppdragsgivaren inte inom 14 dygn från att översättningen har postats eller på annat sätt överlämnats till uppdragsgivaren har anfört skriftliga anmärkningar på arbetets kvalitet eller på eventuella fel anses uppdragsgivaren ha godkänt översättningen. Översättaren svarar också efter ovannämnda tid för sådana fel och brister som enligt vad uppdragsgivaren kan påvisa har orsakats av uppsåt eller grovt vållande från översättarens sida och som uppdragsgivaren inte rimligen har kunnat konstatera inom 14 dygn efter att översättningen har postats eller på annat sätt levererats till uppdragsgivaren. Från detta ansvar befrias översättaren tio år efter att arbetet överlämnats till uppdragsgivaren.

4. Faktureringsgrunder

Översättaren fakturerar uppdragsgivaren enligt på förhand avtalade grunder för arvodet. Om betalningen försenas uppbärs dessutom dröjsmålsränta enligt räntelagen och eventuella inkassokostnader.

5. Leveranstid, försening och avbeställning av arbetet

5.1 Leveranstid och leveranssätt

Uppdragsgivaren och översättaren kan avtala om ett översättningsarbete skriftligen eller muntligt. Härvid ska också leveranstiden avtalas. Den färdiga översättningen och fakturan sänds till uppdragsgivaren per post om parterna inte har avtalat om ett annat leveranssätt. Översättaren svarar inte för försening av försändelsen till följd av störningar eller förseningar i postgången.

5.2 Försening

Arbetet ska utföras enligt en avtalad tidtabell. Om ändringar enligt punkt 2.2 ökar eller annars fördröjer arbetet har översättaren rätt till behövlig förlängning av tiden. Översättaren svarar inte för en försening av arbetet som beror på att uppdragsgivaren inte förser översättaren med källtext eller hjälpmaterial antingen då avtalet ingås eller vid en annan överenskommen tidpunkt, eller på att översättarens prestation fördröjs av någon annan anledning som beror på uppdragsgivaren. Oförutsedda svårigheter i arbetet kan vara en grund för att häva avtalet eller överföra det till en tredje part. Om översättaren upptäcker att arbetet är oanat svårt ska översättaren utan dröjsmål underrätta uppdragsgivaren om saken. Om översättarens arbete fördröjs på grund av force majeure kommer parterna överens om att förlänga leveranstiden eller häva avtalet. Meddelande om försening ska göras skriftligen genast då förseningen har ägt rum eller kan förutsägas. Åtgärder påkallade av förseningen avtalas separat.

5.3 Avbeställning av arbetet

Om uppdragsgivaren avbeställer ett avtalat översättningsarbete har översättaren rätt till ersättning för det arbete som han eller hon har utfört före avbeställningsdagen, för de förberedelser som han eller hon har gjort med tanke på den ofullbordade delen av arbetet och för den tid som reserverats för arbetet, för eventuella leveranskostnader, för andra extrakostnader och för skador och förluster som avbeställningen har orsakat. Om uppdragsgivaren anser att översättaren inte är berättigad till de ovan nämnda ersättningarna måste uppdragsgivaren kunna påvisa att översättaren inte har utfört nämnda arbete eller förberedelser. Likaså måste uppdragsgivaren kunna visa att översättaren inte har orsakats extrakostnader eller skador och förluster.

6. Upphovsrätt

Översättaren har upphovsrätt till sin översättning enligt lagen om upphovsrätt (404/8.7.1961). Uppdragsgivaren får använda översättningen endast för det ändamål som avtalats i samband med beställningen. Om användning utöver det avtalade ändamålet och om ersättning för sådan användning måste uppdragsgivaren alltid avtala separat med översättaren. Översättningen får inte bearbetas, förkortas eller ändras utan tillstånd av översättaren. Om uppdragsgivaren låter en tredje part granska översättningen ska detta delges översättaren som ska beredas möjlighet att godkänna den granskade texten. Översättarens namn ska alltid nämnas i filmer, televisions- och radiosändningar, skönlitterära verk och andra arbeten som publiceras, om översättaren inte särskilt förbjuder att hans eller hennes namn offentliggörs. I andra fall avtalas separat om nämnandet av översättarens namn.

7. Tvister

Om tvist uppstår mellan uppdragsgivaren och översättaren om arbetets kvalitet eller om faktureringsgrunderna kan parterna antingen tillsammans eller var för sig vända sig till Finlands översättar- och tolkförbunds förlikningsnämnd för att få råd och information. Tvister om avtal avgörs i tingsrätten på översättarens hemort eller i Helsingfors tingsrätt, enligt Finlands lag.

Källa: Finlands översättar- och tolkförbund: Avtalsvillkor för översättningsarbete (PDF)    

 

Skanna koden